Bierzmowanie

duchsw

W naszym Duszpasterstwie prowadzimy przygotowania do Sakramentu Bierzmowania dla osóby dorosłych  lub młodzieży, która nie przyjęła jeszcze tego Sakramentu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia, aby zapisać się na spotkania formacyjne.
1. Udział we Mszy Świętej niedzielnej.
2.    Spowiedź na początku przygotowania i przed przyjęciem Sakramentu.
3.    Udział w spotkaniach.
4.    Korzystanie z Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Na postawie Kan. 874 do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanego.

Reklamy